× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY DODAĆ OPINIĘ

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!

Pragniemy, aby opinie wyświetlane na naszej stronie były wiarygodne. Załóż konto i dołącz do społeczności LogosTourowiczów.

Poza imieniem nie upubliczniamy żadnych Twoich danych osobowych w naszym serwisie.


  lub  


Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail
Stwórz profil przez Facebooka

  lub  

POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

PODZIEL SIĘ
NAJLEPSZYMI ZDJĘCIAMI
Z WYCIECZEK

WYMIENIAJ OPINIE,
DZIEL SIĘ WRAŻENIAMI
I ZDOBYWAJ WIEDZĘ

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

WARUNKI UCZESTNICTWA

×
POBIERZ JAKO PDF
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  slidedown arrow
  1. Zawarcie Umowy o imprezę turystyczną – „Zgłoszenie-Umowa o świadczenie usług turystycznych” (zwana dalej Umową) poprzedzone jest zapoznaniem się przez Klienta z ofertą Biura Turystyki ZNP LOGOSTOUR Sp. z o.o., wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000116435, posiadającego numer REGON 350522925, NIP 676-00-78-991, kapitał zakładowy 3 172 480,09 zł, wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa mazowieckiego nr 728, zwanego w dalszej części „ORGANIZATOREM”, niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz informacjami dodatkowymi, dotyczącymi określonej oferty turystycznej.

  2. Umowę może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do takich czynności prawnych. W przypadku podpisania Umowy przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie Umowy przez przedstawiciela ustawowego. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają Umowę w imieniu własnym i pozostałych uczestników.

  3. Zawarcie Umowy następuje po podpisaniu Umowy przez Klienta i ORGANIZATORA oraz wpłacie zaliczki w wysokości oraz terminie ustalonym
  w Umowie.

  4. Klient zobowiązuje się dokonywania opłat z tytułu zakupu imprezy turystycznej w ustalonych w Umowie terminach i wysokościach.

  5. Przy zawieraniu Umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia ORGANIZATOROWI. Klient jest zobowiązany – zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz Umową – do posiadania powyższych dokumentów.
 • II. ZMIANY UMOWY, W TYM ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ
  slidedown arrow
  1. O wszelkich zmianach danych Klienta zamieszczonych w Umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić ORGANIZATORA. ORGANIZATOR nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.

  2. W przypadku, gdy ORGANIZATOR jest zmuszony przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, z zastrzeżeniem Rozdziału III punktu 2, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Klienta. W tej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować ORGANIZATORA, czy:
  1) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  2) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

  3. Jeżeli Klient zgodnie z punktem 2 niniejszego rozdziału odstępuje od Umowy lub jeżeli ORGANIZATOR odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo:
  1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
  2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

  4. W wypadkach określonych w punkcie 3 niniejszego rozdziału Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
  1) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie, a ORGANIZATOR powiadomił o tym Klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;
  2) siły wyższej. 

  5. ORGAZNIZATOR, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

  6. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
  1) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  2) siłą wyższą.
 • III. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
  slidedown arrow
  1. Cena imprezy turystycznej oraz warunki płatności określone są w Umowie.

  2. Cena ustalona w Umowie może być podwyższona nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną, jeżeli jest to uzasadnione
  i udokumentowane przez ORGANIZATORA:
  1) wzrostem kosztów transportu,
  2) wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
  3) wzrostem kursów walut.

  3. O wzroście ceny Klient powinien być poinformowany nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę cen, ORGANIZATOR zobowiązany jest do zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta na poczet ceny imprezy turystycznej, chyba że Klient wybierze uczestnictwo w imprezie zastępczej zgodnie z Rozdziałem II punkt 3.
 • IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA
  slidedown arrow
  1. W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu, Klient może odstąpić od Umowy powiadamiając ORGANIZATORA o swojej rezygnacji. W sytuacji, gdy Klient odstąpi od Umowy o świadczenie usług turystycznych lub nie rozpocznie podróży Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów faktycznie poniesionych przez ORGANIZATORA, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Rozliczenie tych kosztów nastąpi najpóźniej po zakończeniu imprezy turystycznej.

  2. Oświadczenie Klienta o rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem powinno nastąpić na piśmie.

  3. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków
  z Umowy jest skuteczne wobec ORGANIZATORA, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient
  i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie odpowiadają za:
  1) nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz
  2) wszystkie koszty poniesione przez ORGANIZATORA w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej.
 • V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  slidedown arrow
  1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jest to spowodowane wyłącznie:
  1) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  3) siłą wyższą

  2. ORGANIZATOR odpowiada za szkody wynikłe z działania lub zaniechania jego kontrahentów jak za działania własne, chyba że były one spowodowane przyczynami, o których mowa w rozdziale V, pkt. 1, jak również, gdy przewiduje to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

  3. Odszkodowania mogą być przyznane na podstawie uzasadnionych i wykazanych szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez ORGANIZATORA. Odpowiedzialność ORGANIZATORA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z tym że ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

  4. Klient zobowiązany jest do: przestrzegania warunków Umowy o imprezę turystyczną, w tym zgłoszenia się w wymaganym czasie na zbiórkę, do odprawy biletowo-bagażowej, przepisów prawa obowiązującego w Polsce i na terenie kraju pobytu podczas imprezy turystycznej, a także przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa i pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania oraz do stosowania się do zaleceń pilota.
  Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody.
 • VI. REKLAMACJE
  slidedown arrow
  1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz ORGANIZATORA. Zawiadomienie może mieć formę reklamacji poprzez dodanie do niego roszczenia Klienta.

  2. Niezależnie od powyższego Klient może zgłosić ORGANIZATOROWI reklamację lub uzupełnić reklamację zgłoszoną podczas imprezy turystycznej, zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia  zakończenia imprezy.

  3. Jeżeli ORGANIZATOR nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji złożonej zgodnie z punktem 1 i 2 niniejszego rozdziału w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 • VII. UBEZPIECZENIE KLIENTÓW
  slidedown arrow
  1. ORGANIZATOR zawarł z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa), zgodnie z wymogiem określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. z późn. zm. umowę gwarancji ubezpieczeniowej
  w zakresie pokrycia kosztów powrotu Klienta do kraju, w sytuacji, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zobowiązań umownych. W razie niewykonania przez ORGANIZATORA zobowiązań umownych Marszałek Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26,
  03-719 Warszawa jest beneficjentem gwarancji i organem upoważnionym do wypłat środków z ubezpieczenia kosztów powrotu Klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za imprezę turystyczną, z którym w przypadku konieczności skorzystania z gwarancji Klient może się skontaktować pod nr tel. +48225979501 lub +48225979541, fax. +48225979542. Klient otrzymuje przy podpisaniu  Umowy
  o świadczenie usług turystycznych kopię Certyfikatu potwierdzającego posiadanie powyższej gwarancji i jej warunki.
  2. Wszyscy uczestnicy imprezy turystycznej realizowanej za granicą ubezpieczeni są na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 205460 z dnia 04.12.2015r. zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Ubezpieczenie, którego warunki znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (zakres super) obejmuje koszty leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania (z rozszerzeniem ochrony o następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych) usługi Assistance, koszty ratownictwa, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną  – do kwot określonych w Umowie (istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia na wyższą sumę 60 000 EUR lub 100 000 EUR). Ubezpieczenie obejmuje również bagaż podróżny lub sprzęt sportowy w zależności od rodzaju i zakresu ubezpieczenia wskazanego w Umowie. W ramach zawartego przez ORGANIZATORA ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również aktywności sportowe oferowane przez ORGANIZATORA
  w ramach uczestnictwa w imprezie turystycznej.

  3. ORGANIZATOR rekomenduje dodatkowo zawarcie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, których warunki znajdują się
  w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej. W przypadku wyboru ubezpieczenia jego rodzaj, wariant i zakres przedstawiony jest w Umowie. W przypadku braku tego ubezpieczenia Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową związaną z ryzykiem kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej powinno być zawarte najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy o świadczenie usług turystycznych. Jeżeli zaś do rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje mniej niż 30 dni, ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej może być zawarte jedynie w dniu podpisania Umowy. 
   
  4. Ogólne warunki ubezpieczenia są załącznikami do Umowy.

  5. W trakcie imprezy turystycznej ORGANIZATOR zobowiązany jest pomóc Klientowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Klienta w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  slidedown arrow
  1. Jeżeli z treści formularza Umowy lub Regulaminu Serwisu (w przypadku sprzedaży przez Internet) wynika inne, niż w niniejszych WARUNKACH UCZESTNICTWA, uregulowanie poszczególnych kwestii – stosuje się postanowienia formularza Umowy lub Regulaminu Serwisu.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych WARUNKACH UCZESTNICTWA stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, przepisy obowiązujące na podstawie umów międzynarodowych wiążących Polskę oraz wszelkie inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów