First Image

REGULAMIN SERWISU LOGOSTOUR

Zapoznaj się z treścią regulaminu serwisu Logostour.pl lub pobierz regulamin w postaci dokumentu PDF.

REGULAMIN SERWISU LOGOSTOUR Pobierz jako PDF

Zapoznaj się z treścią regulaminu serwisu Logostour.pl lub pobierz regulamin w postaci dokumentu PDF.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem Serwisu jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy 00-379), o kapitale zakładowym w wysokości 3.172 480,09 zł (opłaconym w całości), o Numerze Identyfikacji Podatkowej 676-007-89-91, REGON 350522925, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116435 zwany dalej „LogosTour”. LogosTour wpisany jest do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa mazowieckiego nr 728, a od 1 lipca 2018 r. do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Posiada mail: biuro@logostour.pl, telefon 22 39 75 219.

§ 2 DEFINICJE REGULAMINU SERWISU

1. Serwis – platforma służąca do przeglądania, prezentowania imprez turystycznych dostępnych w Polsce oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią),         a także dokonania rezerwacji i nabywania w/w imprez turystycznych przy pomocy formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie www.logostour.pl, będąca własnością LogosTour, jak również umożliwiająca korzystanie z Profilu Klienta (Moje Konto), którego założenie przez Użytkownika jest dopuszczalne oraz subskrypcji newslettera LogosTour;
2. Organizator – LogosTour;
3. Impreza turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniających warunki Ustawy o imprezach turystycznych         i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.;
4. Użytkownik – odbiorca, który zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował warunki Regulaminu korzystania z Serwisu; Użytkownikiem może być również Podróżny;
5. Usługi – wszelkie usługi oferowane i udostępniane Użytkownikowi przez Serwis, w szczególności rezerwacja lub nabycie imprezy turystycznej, a także oferowane usługi dodatkowe;
6. Umowa – Umowa o udział w imprezie turystycznej zawarta pomiędzy Użytkownikiem/Podróżnym   a Organizatorem, zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy turystycznej, a także dane osób w niej uczestniczących;
7. Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej – integralna część Umowy – reguluje wzajemne prawa i obowiązki Podróżnego oraz Organizatora;
8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do osób, które wyraziły chęć na jego otrzymywanie;
10. Regulamin – niniejszy dokument zawierający zbiór przepisów normujących zasady i sposób postępowania, nakazy, zakazy itd.

§ 3 ZASADY OGÓLNE ZAKUPU IMPREZ TURYSTYCZNYCH

1. Korzystanie z Serwisu nie jest uwarunkowane koniecznością spełnienia szczególnych wymagań sprzętowych – do korzystania z Serwisu wystarczy komputer z przeglądarką internetową, dostęp do poczty elektronicznej oraz połączenie z Internetem. Korzystanie z Serwisu nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Użytkownika.
2. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
3. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie, bez względu na obszar ich zamieszkania.
4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo/umocowanie do powyższego. Za działanie bez pełnomocnictwa/ umocowania lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność.
5. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa/umocowania jest niedopuszczalne i zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest zrobiona, powinny zgadzać się z danymi w dokumencie podróży, z którym Podróżny będzie podróżował (dowód osobisty lub paszport). 
7. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
8. W chwili dokonania rezerwacji imprezy turystycznej powinni Państwo posiadać określone przez Organizatora dokumenty niezbędne do uczestnictwa w imprezie turystycznej, w tym w szczególności ważny dokument podróży. 

§ 4 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ INTERNETOWĄ

1. Użytkownik w celu skorzystania z Serwisu może zarejestrować swój Profil Klienta (konto).
2. Dokonanie rejestracji jest dobrowolne.
3. W celu rejestracji konta należy wybrać przycisk „Moje Konto” w górnym menu Serwisu. Użytkownik podaje dane osobowe: imię, nazwisko, adres email (pełniący jednocześnie rolę identyfikatora), telefon oraz ustanawia indywidualne hasło do konta. Na stronie oznaczono pola obowiązkowe.
4. Przed założeniem konta Użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz   Polityką prywatności. 
5. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres e-mail informacji  o interesujących ofertach wycieczek, promocjach i rabatach w formie newslettera od LogosTour.
6. Dane zawarte w formularzu muszą być zgodne z prawdą i nie mogą naruszać praw osób trzecich.
7. Po zarejestrowaniu konta Użytkownik na wskazany adres email otrzymuje potwierdzenie rejestracji w Serwisie.
8. Użytkownik konta ma w każdej chwili prawo dostępu do danych na koncie i ich poprawiania oraz usunięcia konta. W celu usunięcia konta należy przesłać maila zatytułowanego „usunięcie konta” na adres biuro@logostour.pl. Mail dotyczący usunięcia konta należy wysłać z adresu email wskazanego przy rejestracji konta.
9. LogosTour umożliwia Użytkownikowi zapisanie się do newslettera poprzez podanie na stronie internetowej swojego maila i potwierdzenie chęci otrzymywania wiadomości poprzez kliknięcie.
10. Rezygnacja z subskrypcji może nastąpić poprzez kliknięcie w odnośnik „kliknij tutaj” / „usuń subskrypcję” znajdujący się w wiadomości na dole każdego wysłanego newslettera lub wysyłając maila zatytułowanego „rezygnacja newsletter” na adres biuro@logostour.pl, przy czym wiadomość należy wysłać z adresu poczty wskazanego wcześniej do otrzymywania newslettera.
11. LogosTour na stronie internetowej www.logostour.pl udostępnia System Rezerwacji i Sprzedaży Imprez Turystycznych, zwany w dalszej części Regulaminu "Systemem".
12. System umożliwia Użytkownikom/Podróżnym uzyskanie aktualnej informacji m.in. o rodzajach imprez turystycznych, cenach i terminach. System umożliwia Użytkownikom/Podróżnym dokonanie rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej wraz z dokonaniem za nie płatności zaliczki lub pełnej płatności.
13. Proponując Użytkownikom/Podróżnym imprezy turystyczne LogosTour określa w Systemie informacje dotyczące głównych właściwości usług turystycznych i inne określone w Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej.
14. Niezależnie od informacji określonych w ust. 13 niniejszego paragrafu LogosTour publikuje w Systemie Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz wszystkie dokumenty, które składają się na umowę o udział w imprezie turystycznej i które mają zastosowanie także w przypadku korzystania z Serwisu.

§ 5 ZŁOŻENIE REZERWACJI

Dokonanie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić:
 
 • za pomocą Serwisu;
 • telefonicznie pod numerem oddziału LogosTour lub infolinii wskazanym na stronie Serwisu;
 • osobiście w każdym z oddziałów LogosTour, adresy podane są na stronie w zakładce Kontakt  https://logostour.pl/oddzialy-i-biura-sprzedazy-logostour
 • telefonicznie lub osobiście w biurze agencyjnym mającym podpisaną umowę z LogosTour.

§ 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

1. Prezentowane na stronie internetowej www.logostour.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert. Wyliczenie końcowej, prawidłowej ceny następuje podczas dokonywania zamówienia.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, Strony wiążą Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej, jak również Umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Podróżnym.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) art. 3 ust.1. pkt 8) przepisów ustawy nie stosuje się do umów o udział w imprezie turystycznej, o której mowa w Ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.).
4. Użytkownik/Podróżny przechodzi do Systemu rezerwacji, po wybraniu na stronie www.logostour.pl konkretnej imprezy turystycznej:
 • 1 etap – wybór terminu imprezy, na którą będzie dokonywana rezerwacja oraz kliknięcie przycisku „Zarezerwuj”.
 • 2 etap – wypełnienie pre-formularza, w którym wprowadza się dane Użytkownika/Podróżnego takie jak: e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu, łączną liczbę uczestników oraz potwierdza znajomość Standardowego formularza informacyjnego podanego do wiadomości Użytkownika/Podróżnego. Zatwierdzenie pre-formularza poprzez klikniecie w przycisk „Kontynuuj”. Następnie możliwość kontynuowania rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do rezerwacji online”.
 • 3 etap – wprowadzenie do systemu danych osobowych Użytkownika/Podróżnego/Uczestnika/ Uczestników imprezy turystycznej, takich jak: data urodzenia.
 • 4 etap - wprowadzenie do systemu danych osobowych Użytkownika/ Podróżnego/Uczestnika/Uczestników imprezy turystycznej, takich jak: imię, drugie imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, typ dokumentu podróży, nr paszportu/dowodu osobistego, data ważności paszportu/dowodu osobistego, adres korespondencyjny oraz – jeśli dotyczy - numer karty stałego klienta, przynależność do ZNP. W przypadku rezerwacji miejsc dla kilku osób należy podać obowiązkowo telefon oraz email w celach kontaktowych do Użytkownika/Podróżnego/Pierwszego Uczestnika imprezy turystycznej będącego jednocześnie osobą rezerwującą imprezę turystyczną. Dla pozostałych uczestników imprezy turystycznej podanie danych kontaktowych jest nieobowiązkowe. Po wpisaniu numeru karty stałego klienta lub zaznaczeniu przynależności do ZNP system automatycznie nalicza zniżki. Na tym etapie następuje również wybór preferowanej formy komunikacji oraz nośnika informacji. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności https://logostour.pl/polityka-prywatnosci
 • 5 etap – wybór dodatkowych opcji np. dopłata za pokój jednoosobowy.
 • 6 etap - wybór nieobowiązkowego ubezpieczenia dodatkowego przewidzianego dla danej imprezy turystycznej (np. ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy).
 • 7 etap – wybór wariantu płatności. Użytkownik/Podróżny informowany jest również o wysokości i terminie płatności zaliczki oraz pozostałej kwoty.
 • 8 etap – wybór sposobu płatności.
 • 9 etap - weryfikacja końcowa wprowadzonych danych i ich potwierdzenie przyciskiem „Zatwierdzam rezerwację i płacę” - Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Przed kliknięciem w wyżej wymieniony przycisk Użytkownik/Podróżny potwierdza znajomość Regulaminu, Warunków Uczestnictwa w imprezie turystycznej, Wskazówek dla Podróżnych, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże lub – jeśli dotyczy - Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW na terenie RP, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej, Certyfikatu Signal Iduna. Wszelkie dokumenty Użytkownik/Podróżny może otworzyć oraz wydrukować na własnej drukarce. Osoba rezerwująca miejsce/miejsca w imprezie turystycznej, będąca jednocześnie osobą kontaktową, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w formie newsletter o ofertach, promocjach, rabatach, konkursach na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu w formie wiadomości SMS.
 • 10 etap – potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Użytkownik/Podróżny otrzymuje numer rezerwacji wraz danymi potrzebnymi do dokonania płatności.
 • 11 etap – Użytkownik/Podróżny mając pełne informacje w zakresie płatności dokonuje płatności zaliczki, wybranym w etapie 8 sposobem płatności - wejście w moduł płatności elektronicznych.
  • przelew elektroniczny,
  • przelew tradycyjny.
 • 12 etap – System generuje automatycznie maila do Użytkownika/Podróżnego:
  • potwierdzającego dokonanie rezerwacji o numerze XXX ze wskazaniem nazwy imprezy turystycznej oraz zawierającego dodatkowe informacje o rezerwacji takie jak datę ważności, wskazanie pełnych kosztów imprezy, konieczności dokonania wpłaty tytułem zaliczki lub opłacenia imprezy turystycznej z podaniem terminu, sposobu płatności i numeru konta Organizatora (z podaniem danych Organizatora), podanie kosztów z tytułu usług dodatkowych. Dodatkowo poprzez skorzystanie z odnośnika zamieszczonego w mailu Użytkownik/Podróżny ma możliwość sprawdzenia statusu rezerwacji;
  • potwierdzającego dokonanie płatności za imprezę turystyczną i jej wysokości, jak również wskazującego kwotę pozostałą do zapłaty.
 • 13 etap – po otrzymaniu od Użytkownika/Podróżnego potwierdzenia wpłaty zaliczki pracownik LogosTour przesyła podpisaną przez LogosTour Umowę.
 • 14 etap – nie później niż 14 dni przed planowanym terminem imprezy turystycznej, pracownik LogosTour wysyła do Użytkownika/Podróżnego aktualne informacje praktyczne dotyczące wyjazdu.

§ 7 REZERWACJA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Rezerwacja imprezy turystycznej w Systemie dokonana przez Użytkownika/Podróżnego, z jednoczesnym wydaniem przez Użytkownika/Podróżnego w systemie płatności elektronicznych polecenia płatności, ważna jest przez 72 godziny – to jest maksymalny czas, w którym płatność z konta indywidualnego Użytkownika/Podróżnego zostaje przeksięgowana przez bank Użytkownika/Podróżnego na konto LogosTour. Jeżeli po tym czasie płatność nie pojawi się na koncie LogosTour, to rezerwacja miejsc na imprezie turystycznej wygasa automatycznie. Opłacona rezerwacja oznacza taką rezerwację, za którą należność znajduje się na koncie bankowym LogosTour.

§ 8 ZAWARCIE UMOWY NA NABYCIE MIEJSC W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

1. Do zawarcia Umowy o udział w imprezie turystycznej na warunkach określonych w Umowie oraz w Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej dochodzi w wyniku dokonania przez Użytkownika/Podróżnego rezerwacji imprezy z jednoczesnym wykonaniem polecenia wpłaty zaliczki (lub pełnej płatności) na konto LogosTour utworzone indywidualnie dla danego Użytkownika/Podróżnego i dla danej imprezy. Po otrzymaniu przelewu, LogosTour przesyła podpisaną Umowę. 
2. Przy rezerwacji imprezy turystycznej Użytkownik/Podróżny może dokonać wpłaty zaliczki w wysokości i terminie określonym przez System. Pozostała część należności musi wpłynąć na konto LogosTour najpóźniej w dniu podanym w Umowie jako „II rata Wpłata do” (co oznacza dla Użytkownika/Podróżnego konieczność dokonania płatności wcześniej, to jest na co najmniej 3 dni robocze wcześniej). 
3. Przez zapłatę zaliczki (analogicznie: przez zapłatę II raty płatności) za imprezę turystyczną rozumie się uznanie rachunku bankowego LogosTour, bez względu na sposób płatności.
4. LogosTour potwierdza fakt zawarcia Umowy po sprawdzeniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przesyłając na adres e-mail podany przez Użytkownika/Podróżnego potwierdzenie otrzymania płatności.
5. Umowa zawarta przez Użytkownika/Podróżnego oraz LogosTour wraz z potwierdzeniem płatności wystawionym przez LogosTour stanowią poświadczenie zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem/Podróżnym a LogosTour.

§ 9 ZMIANY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY O NABYCIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. Zmiany warunków Umowy oraz odstąpienie od Umowy odbywają się na warunkach określonych w Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej i zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
2. Po otrzymaniu odstąpienia od Umowy LogosTour na adres email wskazany w formularzu rezerwacyjnym jako kontaktowy lub wskazany przez Użytkownika/Podróżnego w odstąpieniu od umowy, przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

§ 10 ZMIANA REZERWACJI

1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest za zgodą Organizatora imprezy turystycznej.
2. Dokonując zmian Użytkownik/Podróżny powinien liczyć się z możliwością pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora. Rozliczenie tych kosztów nastąpi zgodnie z Warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej.
3. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail online@logostour.pl albo poprzez kontakt telefoniczny z LogosTour pod numerem tel. 801 011 864 lub też pod numerami telefonów wskazanych w zakładce Kontakt na stronie serwisu.
4. Dokonanie zmian wymaga potwierdzenia przez Organizatora. Zmiany wchodzą w życie dopiero w chwili potwierdzenia ich przez Organizatora.
5. Przeniesienie rezerwacji na osobę trzecią spełniającą kryteria udziału w imprezie turystycznej może odbyć się na warunkach określonych w Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej.

§ 11 WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI PRZEZ KLIENTA

1. Użytkownik/Podróżny po kliknięciu w przycisk „Zatwierdzam rezerwację i płacę” - Zamówienie z obowiązkiem zapłaty, w szczególności ma prawo do anulacji dokonanej rezerwacji. Zgłoszenie chęci anulowania rezerwacji można wysłać w formie pisemnej na adres: Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie31/33, 00-379 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres online@logostour.pl.  W takiej sytuacji Użytkownik/Podróżny nie dokonuje płatności.
2. Dokonując anulowania rezerwacji Użytkownik/Podróżny powinien liczyć się z możliwością pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora. Rozliczenie tych kosztów nastąpi najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Do anulowania rezerwacji mają zastosowanie zasady odstąpienia od Umowy opisanych w Warunkach Uczestnictwa.

§ 12 WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI PRZEZ ORGANIZATORA

1. Zasady anulowania imprezy turystycznej przez Organizatora zawarte są w Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej.
2. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji przesyłane będą do Użytkownika/Podróżnego bezpośrednio przez LogosTour pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie lub na wskazany przez Użytkownika/Podróżnego adres pocztowy.

§ 13 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Procedurę skargową regulują Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej.
2. Ewentualne skargi związane z jakością obsługi rezerwacji prosimy kierować pisemnie na adres e-mail: biuro@logostour.pl lub na adres pocztowy:
Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa

§ 14 DODAWANIE OPINII NA STRONIE WWW.LOGOSTOUR.PL

1. Osoba wystawiająca opinię oświadcza, że była uczestnikiem przedmiotowej wycieczki. Opinia powinna zostać przesłana na adres biuro@logostour.pl
2. Opinia powinna zwierać tylko prawdziwe informacje odnoszące się do ocenianej wycieczki. 
3. Opinia nie może zawierać treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, rasistowskie lub niezgodne z obowiązującym prawem, lub których charakter jest w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem.
4. Ponadto opinia nie może zawierać informacji, które:
 • a. mogą wprowadzać w błąd,
 • b. zawierają jakiekolwiek treści reklamowe
 • c. promują inne biura lub organizacje zajmujące się świadczeniem usług turystycznych
 • d. zawierają dane osób trzecich (nazwiska, numery telefonów, adresy e: mail itp.)
 • e. zawierają informację o cenie przedmiotowej imprezy lub jej specyfikacji handlowej
5. Osoba wystawiająca opinię zapewnia, że publikowane materiały są jej własnością i posiada do nich prawa autorskie. W przypadku, gdy materiały do wystawianej opinii nie są własnością wystawiającego, gwarantuje on, że uzyskał zgodę na ich wykorzystanie. LogosTour sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia tychże praw.
Osoba wystawiająca opinię w chwili wysłania opinii na adres podany w ust. 1 niniejszego paragrafu przenosi na LogosTour nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych opinii. Przekazanie praw autorskich następuje na polach eksploatacji w szczególności tych, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (“Ustawa”), tj.: 
 • a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, pamięci magnetycznej i technologii cyfrowej;
 • b. W zakresie obrotu oryginałem lub kopiami, na których utwory utrwalono 
 • – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub kopii egzemplarzy utworów; oraz
 • c. W zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określono w literze b. – publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz odtworzenie a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
W szczególności przekazanie praw autorskich obejmuje możliwość wykorzystania ich treści w środkach masowego przekazu w szczególności w Internecie, materiałach reklamowych biura. Prawo do korzystania z zamieszczonych materiałów obejmuje także ich zwielokrotnianie (również techniką cyfrową), rozpowszechnianie, tak aby każdy, mógł mieć do nich dostęp.
6. Opinia wyświetli się na stronie www.logostour.pl po uprzedniej weryfikacji przez osobę zarządzającą zgodności z zasadami regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
7. Zaakceptowane przez osobę zarządzającą opinie zostaną opublikowane na stronie bez ingerencji w ich treść.

§ 15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Administratorem danych podanych w procesie rezerwacji imprezy turystycznej jest Organizator tj. Biuro Turystyki ZNP LogosTour sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379). W celu zapewnienia należytego poziomu ochrony danych osobowych Organizator powołał inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych poprzez e-mail: iod@logostour.pl lub listownie na adres Organizatora (z dopiskiem „IOD”).
2. Dane osobowe przetwarzane są m.in. w celach związanych z dokonaniem rejestracji konta w Serwisie, zakupu imprezy turystycznej, rozpatrywania reklamacji, zabezpieczenia roszczeń.
3. Uczestnikowi przysługuje szereg uprawnień związanych z ochroną danych osobowych m.in. prawo wglądu w dane, możliwość ich poprawiania, prawdo do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych.
4. Więcej informacji o danych osobowych – wskazanie wszystkich celów przetwarzania, określenie czasu ich przetwarzania, pozostałe uprawnienia w zakresie kontrolowania jak dane są przetwarzane przez Organizatora zostały szczegółowo określone w Polityce prywatności Organizatora dostępnej pod adresem: https://logostour.pl/polityka-prywatnosci

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez LogosTour zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego, w szczególności: kodeks cywilny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
footer-phone
Infolinia i rezerwacja:
801 011 864
pon.-pt.: 9:00 - 17:00
sob.: NIECZYNNE
footer-pin
Oddziały i biura sprzedaży LogosTour: