First Image

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapoznaj sie z Polityką prywatności Serwisu LogosTour.
Jeżeli by Państwo uznali, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność lub chcieli zgłosić uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu prosimy o kontakt mailowy z naszym serwisem pod adresem: online@logostour.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI Pobierz jako PDF

Zapoznaj sie z Polityką prywatności Serwisu LogosTour.
Jeżeli by Państwo uznali, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność lub chcieli zgłosić uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu prosimy o kontakt mailowy z naszym serwisem pod adresem: online@logostour.pl

WSTĘP

Logos Tour to biuro turystyczne, które swoim Klientom pomaga spełnić marzenia oraz rozwinąć pasje do poznawania świata. Pomagając Klientom rozwijać swoje pasje i zapewniać inspirujące doświadczenia dbamy również o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych i cele ich wykorzystywania.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu w całości przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www. logostour.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) prowadzonego przez Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, biuro@logostour.pl , telefon 22 39 75 219. (dalej „Administrator Danych Osobowych”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

DEFINICJE

Dołożyliśmy wszelkiej staranności, by niniejsza Informacja była możliwie jak najprostsza, ale jeśli określenia takie jak Administrator Danych Osobowych lub inne definicje są mało znane, poniżej wyjaśniamy ich znaczenie.

DEFINICJE przyjęte na potrzeby niniejszej Polityki definicje oznaczają:

Administrator Danych Osobowych (Administrator, ADO) – oznacza Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, będąca podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, dalej zwana też jako ADO bądź Spółka;

Rozporządzenie/RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – oznacza osobę powołaną do nadzorowania oraz monitorowania, posiadająca kompetencje opisane w RODO oraz dokumentach wewnętrznych Spółki;

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą korzystającą z serwisu internetowego oraz na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług przez LogosTour.

Dane osobowe – oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), przetwarzane przez Administratora Danych zarówno w systemie informatycznym jak i tradycyjnie (wersja papierowa);
Szczególne kategorie danych – oznacza informacje określone w art. 9 RODO, w szczególności takie jak dane osobowe ujawniające przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia.

Przetwarzanie danych – oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, w szczególności w systemie informatycznym;

Serwis – oznacza serwis internetowy www. logostour.pl prowadzony przez Administratora Danych Osobowych lub aplikację, pod którą ADO prowadzi serwisy internetowe, działające w domenach logostour.pl, zaprojektowane w ten sposób, aby można je było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych, z wyłączeniem korzystania z dostępu do newslettera, konta oraz rezerwacji imprezy turystycznej.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

W JAKICH SYTUACJACH ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem naszego Serwisu są w poniżej wskazanych sytuacjach tj:

Dokonując rezerwacji wycieczki on – line podajesz nam:

imię, drugie imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, numer paszportu/dowodu osobistego, datę ważności paszportu/dowodu osobistego, adres korespondencyjny, zawód, kartę stałego klienta (jeśli posiadasz), kartę ZNP (jeśli posiadasz)

Zakładając konto w naszym serwisie podajesz nam:

Imię, nazwisko, adres e-mail

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub my kontaktujemy się z Tobą bądź wyrażasz chęć otrzymywania od nas katalogu z nowymi ofertami, lub chcesz zamówić bon podróżny dla ciebie lub twoich bliskich.

W powyższych celach podajesz nam:

imię, nazwisko, adres e – mail, nr telefonu

Jeżeli wyrażasz chęć udziału w organizowanych przez nas akcjach marketingowych i bierzesz w nich udział tj. promocjach, konkursach, wysyłka newslettera to podajesz nam:

adres e – mail bądź inne dane wprost wskazane w warunkach promocji czy konkursu, np. takie jak imię i nazwisko, nr telefonu
Jeżeli zawarłeś z nami umowę na organizację imprezy turystycznej za pośrednictwem naszego Serwisu Internetowego w naszych biurach, oddziałach lub w biurach agentów współpracujących z nami podajesz nam:

- imię, drugie imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, numer paszportu/dowodu osobistego, datę ważności paszportu/dowodu osobistego, adres korespondencyjny, zawód, kartę stałego klienta (jeśli posiadasz), kartę ZNP (jeśli posiadasz)
- Dane niezbędne do zawarcia ubezpieczenia tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres
- W niektórych sytuacjach możesz przekazać nam dane medyczne istotne z uwagi na rodzaj imprezy turystyczne, w której będziesz brał udział oraz wszelkie dane szczególne tj. wymagania związane z dietą, chorobą lokomocyjną, chorobą wysokościową, wyznaniem lub niepełnosprawnością;
- Przy dokonywaniu płatności za imprezę turystyczną przekazujesz nam numer rachunku bankowego, a jeżeli dokonujesz płatności on – line zostajesz przekierowany bezpośrednio na stronę na stronę firmy Ecard S.A. , ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, będącą operatorem płatności e-card. Ww. podmiot będzie jednocześnie odbiorcą danych Użytkownika;
- Informacje na temat Twojej aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych;
- Informacje na temat kliknięcia przez Ciebie na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji;
- Informacje o sposobie uzyskania przez Ciebie dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.

Jeśli organizujesz imprezę turystyczną dla siebie i twoich bliskich lub znajomych (osób trzecich) przekazujesz nam również dane osobowe twoich bliskich w zakresie opisanym powyżej. Przekazując nam dane osobowe twoich bliskich lub znajomych (osób trzecich) robisz to za uprzednią zgodą tych osób a w przypadku danych twoich dzieci działasz jako ich przedstawiciel ustawowy.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379), biuro@logostour.pl , telefon 22 39 75 219 (dalej: „ADO” lub „Spółka”).

CZY U ADMINISTRATORA ZOSTAŁ POWOŁANY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH?

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się listownie pod adresem korespondencyjnym: Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa z dopiskiem „IOD” lub korzystając z poniższego adresu e-mail: iod@logostour.pl.

W JAKIM CELU I ZAKRESIE PRZETWARZAMY PODANE PRZEZ CIEBIE DANE OSOBOWE?

1. Dane osobowe podane przez Ciebie w sytuacjach podanych powyżej są przetwarzane przez ADO w poniżej wskazanych celach oraz na poniżej wskazanej podstawie prawnej wynikającej z RODO, tj.:

a) w celu dokonania rezerwacji (działania mające na celu zawarcie umowy) i zarządzania tym procesem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu realizacji umowy na organizację imprezy turystycznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu prowadzenia konta w serwisie www. i zarządzania nim (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) w celu udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie przez formularz kontaktowy lub nawiązanie z tobą kontaktu na twoją prośbę, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą obejmować m.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwym przepisem szczególnym np. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w kontekście wspomnianej tu sprawozdawczości finansowej);
f) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które mogą obejmować m.in.:
- ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń,
- rozpatrywanie reklamacji,
- działania archiwalne,
- działania analityczne i statystyczne,
- prowadzenie działań windykacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
g) w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki – wszelkiego rodzaju newslettery i informacje wysyłane drogą elektroniczną wykonywane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), natomiast wysyłka katalogu w formie papierowej stanowi uzasadniony interes Administratora rozumiany jako marketing bezpośredni własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, które mogą obejmować m.in. cele związane z koniecznością ratowania życia, zdrowia lub ochrony majątku tj. np. Administrator może skontaktować się z Tobą lub osobami, które wskażesz do kontaktu w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce na organizowanej przez nas imprezie turystycznej z Twoim udziałem lub na Twoją szkodę lub szkodę osoby trzeciej, jeżeli byłeś lub mogłeś być uczestnikiem lub świadkiem takiego zdarzenia (art. 6 ust. 1 lit. d RODO, a gdy przetwarzane są również dane szczególnych kategorii np. stan zdrowia art. 9 ust. 2 lit. c RODO).

2. Spółka może przetwarzać dane osób niepełnoletnich w celu:
a) realizacji umowy na organizację imprezy turystycznej na rzecz osoby niepełnoletniej lub
z udziałem tej osoby, na podstawie zgody opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą niepełnoletnią. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) weryfikacji wieku osoby nieletniej korzystającej z usług Administratora co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. W sytuacjach opisanych powyżej Administrator może przetwarzać również dane zaliczane do szczególnych kategorii danych, w tym danych dotyczących Twojego stanu zdrowia jako uczestnika imprezy turystycznej czy uczestnika wypadku w trakcie udziału w imprezie turystycznej (poszkodowanego) a przetwarzanie danych osobowych będzie bezwzględnie niezbędne w celu:
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 1 lit. c RODO);
- ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, (art. 9 ust. 1 lit. f RODO);
- przeprowadzenia diagnozy medycznej (art. 9 ust.1 lit. h RODO).

PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa tj.

a) dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikający z umowy;
b) w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą obejmować m.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, rozpatrywania reklamacji, działań archiwalnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń określonych w przepisach prawa;
d) w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tych przypadkach, gdy przesłanką przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.
e) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń określonych w przepisach prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji, a także realizacji innych celów, o których mowa powyżej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa zawarcia umowy, a w przypadku innych celów przetwarzania, brak możliwości ich realizacji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Poza powyższymi, dane osobowe w związku z płatnościami on-line przekazywane są do Ecard S.A., ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

W trakcie realizacji usług, w szczególności realizacji zawartej umowy na organizację imprezy turystycznej może być wymagane przez organy rządowe innych Państw od ADO udostepnienie Twoich danych osobowych dla celów kontroli granicznej, emigracyjnych czy zapewnienia bezpieczeństwa lub innych celów, które organy rządowe innych Państw uznają za właściwe.

W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe. Mogą zaistnieć również takie sytuacje, że udostępnimy niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Masz prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać zawsze, gdy zauważysz, że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;
c) prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z tobą a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
d) prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@logostour.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców oraz kontrahentów, którzy mają siedzibę w państwie trzecim, gdzie stopień ochrony danych osobowych może być niższy niż w państwach członkowskich UE. Mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d) w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie, Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

PLIKI COOKIE ORAZ ADRESY IP

Administrator Ochrony Danych wykorzystuje również pliki cookie. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies są ustawiane przy wejściu i wyjściu z Serwisu, są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.

Serwis wykorzystuje trzy rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe, zewnętrzne.

Cookies sesyjne - są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego serwisu.

Cookies stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

Cookies zewnętrzne - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, indywidualnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Pliki cookies sesyjne - Administrator wykorzystuje w celu udostępnienia funkcjonalności profilu Użytkownika np. dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika, personalizacji treści, optymalizacji i udoskonalenia serwisu, tworzenia statystyk oraz w celu optymalizacji oferty reklamowej, marketingowej zarówno przez Administratora jak i podmioty współpracujące z Administratorem.

Pliki cookies stałe – Administrator wykorzystuje w celu ukrycia raz wyświetlonego okienka informującego o RODO lub polityce Cookies.

Pliki cookies zewnętrzne – Administrator wykorzystuje w celu rozpowszechniania serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com lub prowadzenia działań marketingowych.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
Administrator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies, korzystanie z serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania zebranych plików cookies współpracującym z serwisem partnerom w celu personalizacji oferty reklamowej i marketingowej.

Podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Administrator wykorzystuje również adresy IP komputerów Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi Użytkownika Serwisu przez dostawcę usług internetowy. Adresy IP zbierane są przez Administratora w trakcie połączeń internetowych z serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Nasz Serwis internetowy zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych tj. Facebook, Youtube, Instagram, które Użytkownik może aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie które obsługują platformy będą mogły identyfikować Użytkownika serwisu, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej czy łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Prosimy, aby zapoznali się Państwo z polityką prywatności tych mediów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – będą Państwo mogli skorzystać z naszych usług bez potrzeby ich integracji z platformami zewnętrznymi.

Nasz Serwis zawiera także odnośnik do zewnętrznej platformy mediów społecznościowych: Facebook, Youtube, Instagram. Kliknięcie w ikonkę powoduje przekierowanie na stronę internetową wybranego portalu. Portale te posiadają własne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z czym prosimy o zapoznanie się z tymi regulacjami, w szczególności z ich polityką prywatności.
footer-phone
Infolinia i rezerwacja:
801 011 864
pon.-pt.: 9:00 - 17:00
sob.: NIECZYNNE
footer-pin
Oddziały i biura sprzedaży LogosTour: